MAHALLE MECLİSLERİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ
15.06.2016.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ MAHALLE MECLİSLERİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 TANIM

 Madde 1: Mahalle Meclisleri, kentsel yaşamı kolaylaştırmayı ve yaşayanların refahına yönelik, mahalleyi tarihsel gelişiminden koparmadan, mahalle sakinlerinin ve mahalle yönetimlerinin buluştukları, deneyimlerini paylaştıkları, birlikte düşündükleri ve ürettikleri ortamın uyumlu çalışmasını örgütleyen temel yapıdır.

Mahalle Meclisi, katılımcı bireylerin aracılığı ile mahallede yaşayanların tamamını dolayısı ile mahallesi bütünlüğünü temsil eder. Genel kurul’da alınan kararlar mahalle yaşamına hizmet eden bütün uygulamacı kurum ve kuruluşların bu alandaki çalışmalarında, programlarında ve hedeflerinde belirleyici rol oynar.

İKİNCİ BÖLÜM

 AMAÇ

 Madde 2 Mahalle Meclisleri aşağıdaki amaçların gerçekleşmesini hedefler:

 1. A) Mahallenin bütün birikim ve olanaklarını en üst düzeyde örgütleyerek mahallede yaşamın bilimsel ve evrensel ilkeler temelinde eşgüdümünü sağlamak.
 2. B) Mahallenin sorunlarını saptamak ve öneriler belirleyerek ‘’ Birlikte Üretim ve Birlikte Yönetim ‘’ ilkesinden hareketle mahalle halkının sorunlardan yakınan ve hizmet bekler konumundan çıkarılıp çözümün aktif ve etkin bir tarafı durumuna getirmek.
 3. C) Mahallenin ekonomik, sosyal, kültürel, bilimsel ve demokratik gelişmesine, demokratik ortamlarda tartışma olanağı sağlamak.
 4. D) Demokrasinin vazgeçilmez temel öğelerinden olan sivil toplum kuruluşları ve toplumsal baskı gruplarının gelişmesine ve kurumsallaşmasına katkıda bulunmak.
 5. E) Mahalle halkının eşitlik ölçüleri içerisinde kentsel hizmetlerden yararlanmalarını sağlamaya yönelik mekanizmaları güçlendirmek.
 6. F) Mahalle halkına sunulan hizmetin kalitesinin yükseltilmesi doğrultusunda gereken üretken çabayı göstermek.

İŞLEV

 Madde 3 Mahalle Meclisleri uygulama birimleri olan merkezi ve yerel yönetim organlarının programlarına seçenekler önererek ve projeler geliştirerek, mahalle  sorunlarının çözümüne ve kentsel yaşamın çağdaş normlarda koordinasyonuna katkı sağlar.

DAYANAK

 Madde 4 Mahalle meclisleri Yönetmeliğinin dayanağı Yeşilyurt Kent Konseyi Yönetmeliği İç yönergesi ve …………………….  tarihli Genel Kurul kararına bağlı olarak alınan Yürütme Kurulu kararlarıdır.

KAPSAM

Madde 5 Mahalle Meclislerinin kapsam alanı Kent Konseyi Yürütme Kurulunun kararında belirtilen mahalle veya mahalleler ya da bölümlerdir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 ORGANLAR

 Madde 6 Mahalle Meclislerinin organları; Genel Kurul, Koordinasyon Kurulu, yürütme Kurulu ve Çalışma Gruplarıdır.

GENEL KURUL

 Madde 7 Genel Kurul Mahalle Meclislerinin en üst karar organıdır. Genel Kurul aşağıdaki katılımcılardan teşekkül eder.

 1. A) Mahalle Muhtarı ve İhtiyar Heyeti
 2. B) Mahallede bulunan okulların Müdür veya temsilen Müdür Yardımcıları ile Okul Aile Birliği Başkanları
 3. C) Mahallede bulunan camilerin imam-hatipleri
 4. D) Mahallede ikamet eden gönüllü katılan mahalle sakinleri
 5. E) Mahallede oturan Kent Konseyi Meclislerinin delegeler
 6. F) Mahallede bulunan diğer Kamu kurum ve Kuruluş temsilcileri
 7. G) Mahallede Kurulu Dernek, Vakıf, Spor Kulübü vb. STK’ ların temsilcileridir.

Madde 8 Mahalle Meclisleri Genel Kurulunun görevleri aşağıdaki gibidir.

 1. A) Mahalle Meclisinin genel politikalarım belirlemek
 2. B)  Yürütme Kurulu seçmek
 3. C) Yürütme Kurulu tarafından oluşturulan çalışma grupları faaliyetlerini denetlemek ve tasfiye kararları almak.

Madde 9 Mahalle Meclisi Genel Kurulu, yılda iki kez ocak ve eylül olarak olağan toplanır ve çalışmalarını yürütür. Üye tam sayısının 1/5 inin yazılı talebi veya koordinasyon kurulunun da görüşü alınarak yürütme kurulunun çağrısı ile olağanüstü toplanabilir.

KOORDİNASYON KURULU

Madde 10. Yeşilyurt Kent Konseyi Başkanı, Yeşilyurt Kent Konseyi Genel Sekreteri, Yeşilyurt Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeleri, Kurulmuş olan Mahalle Meclisi Başkan veya temsilcisinden oluşur. Ayda bir kez olağan olarak toplanır.

Madde 11. Koordinasyon Kurulu nun görevi aşağıdaki gibidir:

 1. A) Mahalle Meclisi çalışmalarına danışmanlık yapmak.
 2. B) Mahalle Meclisi çalışmalarının kolaylaştırılması ve düzenli bir biçimde yürütülmesini

Sağlamak.

 1. C)Mahalle Meclisi nin çalışmalarının Kent Konseyi yönetmeliğine uygunluğunu takip etmek.
 2. D)Mahalle Meclisi nce alınan kararların hayata geçirilmesine yardımcı olmak.
 3. E)Çalışma Gruplarının projelerini değerlendirmek ve görüşler belirtmek.
 4. F)Mahalle Meclisi ile Kamu Kurum ve Kuruluşları arasında diyalogların geliştirilmesini sağlamak.

YÜRÜTME KURULU

 Madde 12. Genel Kurul tarafından birinci dönem için iki, ikinci dönem için üç yıl süre için seçilen en az 7 kişilik bir kuruldur. Yürütme Kurulu kendi içinden bir Başkan, bir Başkan Vekili ve bir Sekreter seçerek çalışmalarını yürütür.

Madde 13. Yürütme Kurulu nun görevleri aşağıdaki gibidir:

 1. A) Genel Kurul Kararlarının hayata geçirilmesini sağlamak
 2. B) Kent Konseyi ve Mahalle Meclisi arasında koordinasyonu geliştirmek
 3. C) Çalışma Grupları tarafından üretilen projeleri Genel Kurula sunmak.
 4. D)Genel Kurul gündemini belirlemek
 5. E)Katılımları karara bağlamak
 6. F)Mahalle Meclisi çalışmaları hakkında koordinasyon kurulunu bilgilendirmek.
 7. G)Çalışma Grupları kurmak

 

ÇALIŞMA GRUPLARI

Madde 14. Yürütme Kurulu önerisi ile Kent Konseyi tarafından, çeşitli konularda araştırma yapmak, mahallenin sorunlarını saptayarak çözüm önerileri geliştirmek ve projeler üretmek amacı ile çalışma grupları oluşturulabilir. Çalışma Grupları en az 5 kişiden oluşur ve gönüllülük esasına dayalı olarak görev yapar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 DİĞER HÜKÜMLER

TEMSİL ve SORUMLULUK

Madde 15 Mahalle Meclisleri, Yürütme Kurulu Başkanı tarafından temsil edilir.

Yürütme Kurulu yapmış olduğu faaliyetlerden dolayı Yeşilyurt Kent konseyi Yürütme Kuruluna karşı sorumludur.

YÖNERGELERLE İLGİLİ ESASLAR

 Madde 16 Mahalle Meclislerinin veya organlarının çalışma esasları ve diğer hususlar için hazırlanacak tüm yönergeler, Koordinasyon kurulunun da görüşü alınarak Yürütme
Kurulu tarafından Yeşilyurt Kent Konseyi Yönergesi uygun olarak hazırlanır ve Mahalle Meclisi Genel Kurulu’nun onayı ile yürürlüğe girer.

Onaylanıp yürürlüğe giren yönerge Yeşilyurt Kent Konseyine sunularak kesinlik kazanır.

Kent Konseyi Genel Kurulu hazırlanan tüm yönergeleri kısmen veya tamamen değiştirebilir.

 

YÜRÜTME

 Madde 17. İş bu yönerge hükümleri Yeşilyurt Kent Konseyi Yürütme Kurulu tarafından yürütülür