GENÇLİK MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ
15.06.2016.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ GENÇLİK MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ

 

I. BÖLÜM

AMAÇ – KAPSAM – DAYANAK – TANIMLAR

AMAÇ

Madde 1: Yeşilyurt Kent Konseyi Gençlik Meclisi’nin oluşumunu, organlarını, görevlerini ve çalışma yöntemlerini belirlemektir.

KAPSAM

Madde 2: Yönerge, Yeşilyurt Kent Konseyi Gençlik Meclisi’nin kuruluşunu, amaçlarını, oluşumunu, organlarını ve çalışma ilkelerini kapsar.

DAYANAK

Madde 3: Bu yönerge, 03.07.2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 76. Maddesi gereğince, 08.10.2006 tarih ve 26313 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Kent Konseyi Yönetmeliği ile 06.06.2009 tarih ve 27250 sayılı resmi gazetede yayımlanan değişikliklere dayanılarak hazırlanmıştır.

TANIMLAR                                                                                                                                    

Madde 4: Bu Yönergenin uygulanmasında;

a) Belediye: Kent konseyi oluşumuna yardım ve destek sağlayan Yeşilyurt Belediyesini,

b) Kent konseyi: Merkezi yönetimin, yerel yönetimin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve sivil toplumun ortaklık anlayışıyla, hemşerilik hukuku çerçevesinde buluştuğu; kentin kalkınma önceliklerinin, sorunlarının, vizyonlarının sürdürülebilir kalkınma ilkeleri temelinde belirlendiği, tartışıldığı, çözümlerin geliştirildiği ortak aklın ve uzlaşmanın esas olduğu demokratik yapılar ile yönetişim mekanizmalarını,

c) Gençlik Meclisi: Yeşilyurt Kent Konseyi Gençlik Meclisi’ni,

d) Başkan: Gençlik Meclisi Başkanını,

e) Sekreter: Yeşilyurt Kent Konseyi Gençlik Meclisi Sekreteri’ni,

f) Çalışma Grupları: Yeşilyurt Kent Konseyi Gençlik Meclisi Çalışma Gruplarını,

g) Yürütme Kurulu: Yeşilyurt Kent Konseyi Gençlik Meclisi Yürütme Kurulu’nu,

h) Yönetişim: Saydamlık, hesap verebilirlilik, katılım, çalışma uyumu, yerindenlik ve etkinlik gibi ölçütlere dayanan, çok aktörlü ve toplumsal ortaklıklara dayalı yönetim anlayışını, ifade eder.

II. BÖLÜM

GENÇLİK MECLİSİ

TANIMI, AMACI, OLUŞUMU VE ORGANLARI

TANIMI

Madde 5: Gençlik Meclisi; katılımcılık, sürdürülebilirlik, yaşanabilirlik, kentsel hakların geliştirilmesi; hoşgörü ve uzlaşma ilkeleri ışığında; düşüncelerini açıkça söyleyebilme, çözüm üretebilme, karar alabilme ve uygulayabilme mekanizmaları geliştirmeyi sağlayan ve kendi sorunlarına sahip çıkmalarını özendiren demokratik bir platformdur.

Gençlik Meclisi; gençlerin, meclis çatısı altında yaratılan uzlaşma ortamı içerisinde, dil, din, ırk, kültür, sınıf, eğitim ve cinsiyet farkı gözetmeksizin, kentimizin sürdürülebilir gelişmesinin temelini oluşturacak politikaların üretilmesine ve öncelikli sorunların belirlenerek, bunlara yönelik çözüm önerilerinin geliştirilmesine katkıda bulunmalarını sağlar.

AMACI

Madde 6: Gençlik Meclisi’nin amacı;

a) Gençlerin, kent yönetimine aktif olarak katılmalarını, kendileri ve kentle ilgili sorunların çözümünde rol almalarını sağlamak,

b)Malatya ili ve Yeşilyurt ilçesi için “sürdürülebilir kalkınma” hedefleri dâhilinde çalışmalar yürütmelerini sağlamak,

c) Malatya Yeşilyurt ilçesi ve gençliğini, ulusal, uluslararası ve kent düzeyinde temsil etmek ve bu amaca uygun aktiviteler düzenlemek,

d) Gençlerin kentsel kimlik ve aidiyet bilincini geliştirmek,

e) Gençlerin, girişimci ve dinamik kimliklerini ön plana çıkararak, araştıran, üreten, topluma, ülkesine ve dünyaya yararlı bireyler olmalarını desteklemek ve bireysel inisiyatiflerini geliştirmek,

f) Gençlerin, kentin bilimsel, teknolojik, sanatsal, sosyal ve kültürel etkinliklerinde rol almalarını sağlamak, insan hakları ve çevre konusunda duyarlılıklarını arttırmak,

g) Gençliğin dayanışma ve paylaşıma yönelik özelliklerini “ortaklık” bilinci içinde geliştirmek ve gençliğe birlikte çalışma alışkanlığı kazandırmak,

h) Gençlerin, dinamizmini ve enerjisini kanalize edeceği uğraş ve ilgi alanları yaratmak ve bu konuda projeler geliştirip uygulamaktır.

OLUŞUMU

Madde 7: Gençlik Meclisi, Yeşilyurt Belediyesi sınırları içinde olan ve gençlikle ilgili çalışan kurumların üyeliği ile oluşur. Aşağıda sıralanan ilgili kurumlardan gelen temsilciler Gençlik Meclisi Genel Kurulu’nda kurumunu temsilen bulunur. Kurum temsilcilerinin Genel Kurul’da görüş bildirme ve oy kullanma hakları vardır.

Üyeler: 15 – 30 yaş arasındaki kadın erkek eşitliğine dayanan aşağıdaki temsilcilerdir:

a) Anadolu ve Osmangazi Üniversitelerinin Öğrenci Konsey/ topluluk/kulüp temsilcileri,

b) Lise öğrenci temsilcileri,

c ) Sivil toplum kuruluşları gençlik temsilcileri,

d) Kent Konseyi Gençlik Meclisi Aktif Çalışma Grubu temsilcileri,

e) Kamu Kurumları tarafından belirlenen gençlik temsilcileri,(Belediye, Valilik, Gençlik ve spor il müdürlüğü, Sosyal hizmetler, Milli Eğitim)

f) Siyasi parti gençlik kolları temsilcileri,

g) Kent Konseyi Meclisleri’nden ve Çalışma Gruplarından temsilciler,

ORGANLARI

Madde 8: Gençlik Meclisi’nin organları şunlardır:

a) Gençlik Meclisi Genel Kurulu

b) Gençlik Meclisi Yürütme Kurulu

c) Gençlik Meclisi Çalışma Grupları

GENÇLİK MECLİSİ GENEL KURULU

Madde 9:

a) 7.Maddede belirtilen üyelerden oluşur. Gençlik Meclisi Genel Kurulu Gençlik Meclisi’nin en yetkili organıdır. Görevi; Gençlik Meclisi Yürütme Kurulu tarafından hazırlanan gündemi görüşerek değerlendirmek, gerekli hallerde gündeme madde eklemek, yönerge değişikliği yapabilmek ve Gençlik Meclisinin politikasını belirlemektir.

b) Gençlik Meclisi Genel Kurulu; yılda en az 2 kez toplanır. Gerektiğinde olağanüstü toplantı için, Gençlik Meclisi Yürütme Kurulu çağrısı üzerine toplanır. Gençlik Meclisi Genel Kurulu, kararlarını toplantıya katılan temsilci ve aktif üyelerin oy çokluğu ile alır.

c) Genel Kurulda, Yürütme Kurulu tarafından hazırlanmış olan gündem maddelerine, toplantıya katılan Gençlik Meclisi üyeleri tarafından Genel Kurulun onayı ile madde eklenebilir. Her gündem maddesinin görüşülmesinden sonra karar için oylama yapılır.

d) Gençlik Meclisi Genel Kurullarında oy verme hakkı sadece madde 7 de belirtilen temsilciler ile aktif meclis çalışma grubu üyelerine aittir.

e) Gençlik Meclisi Genel Kurul toplantıları seçilecek Divan Kurulunca yönetilir. Divan Kurulu genel kurul temsilcilerinin önerisi ile oluşturulan listelerin oylanması sonucunda belirlenir. Divan Kurulu bir başkan ve iki üyeden oluşur.

GENÇLİK MECLİSİ YÜRÜTME KURULU

Madde 10:

a) Gençlik Meclisi Yürütme Kurulu; Gençlik Meclisi Başkanı, Sekreter ve üyeler olmak üzere toplam 19 kişiden oluşur.

b) Yürütme Kurulu ilk toplantısında Gençlik Meclisi  Başkanını ve sekreterini seçer.

c) Gençlik Meclisi Başkanı en fazla 2 dönem üst üste başkan seçilebilir.

d) Gençlik Meclisi Yürütme Kurulu’nun görev süresi 2 yıldır.

e) Yürütme Kurulu, en az 2 haftada bir toplantılarını gerçekleştirir. Aldığı kararları toplantı tutanaklarına işler ve üyelere Gençlik Meclisi Sekreteri aracılığıyla duyurur.

f) Gençlik Meclisi Yürütme Kurulu üyelerinin görev süresi içinde yaş hadlerini aşmaları görevlerini etkilemez.

g) Gençlik Meclisi Yürütme Kurulu toplantılarına, yazılı mazereti olmaksızın üst üste 3 kez katılmayan Yürütme Kurulu üyesinin üyeliği düşer. Yazılı mazeret bir sonraki toplantıdan önce yürütme kuruluna bildirilmelidir. Yürütme kurulu üyeliğinden çıkma Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyeliğinden çıkma olarak yorumlanamaz.

h) Gençlik Meclisi Başkanının görevinden ayrılması veya görevinin sona ermesi durumunda Yürütme Kurulu üyeleri kendi aralarında yeni başkanlarını seçer.

i) Yürütme Kurulu üyelerinin tamamen ayrılması ve dağılması halinde, Kent Konseyi Yürütme Kurulu kararı ile olağanüstü seçimli Genel Kurul toplantısı yapılır.

j) Yürütme Kurulu üyeleri, Çalışma Grupları içerisinde yer alabilir.

k) Genel kurul tarafından belirlenen politikalar çerçevesinde genel kurul kararlarının bir yıl boyunca uygulayıcı/yürütücü organıdır.

l) Gençlik Meclisi başkanı yürütme kuruluna başkanlık ederler. başkanın bulunmaması halinde toplantıya sekreter başkanlık eder.

 

GENÇLİK MECLİSİ BAŞKANI

Madde 11: Görev ve Yetkileri;

a) Yeşilyurt Kent Konseyi Yürütme Kurulu’nun doğal üyesidir.

b) Yeşilyurt Kent Konseyi Başkanı ve Yeşilyurt Kent Konseyi Genel Sekreteri ile sürekli iletişim halinde olur, Gençlik Meclisi çalışmaları hakkında bilgi verirler.

c) Gençlik Meclisi’ni yerel, ulusal, uluslararası alanlarda ilgili çalışma grupları ile istişare halinde temsil ederler.

d) Gençlik Meclisi Yürütme Kuruluna başkanlık ederler.

e) Seçimli genel kurul toplantısı dışındaki Genel Kurul toplantılarını yönetirler.

f) Gençlik Meclisi çalışmalarının genel koordinasyonundan sorumludurlar.

g) Gençlik Meclisi Başkanı, görev ve yetkilerini kullanırken tüm üyelere karşı sorumludur, eylem ve işlemlerinde üyeleri ve onların düşüncelerini dikkate alır

GENÇLİK MECLİSİ SEKRETERİ

Madde 12: Görev ve Sorumlulukları:

a) Gençlik Meclisi ile Yeşilyurt Kent Konseyi Genel Sekreterliği arasında iletişim ve koordinasyonu sağlar.

b) Gençlik Meclisi Genel Kurulu ve Yürütme Kurulu toplantılarını Başkanla birlikte, Yeşilyurt Kent Konseyi Genel Sekreterliği’nin iş birliği ile organize eder.

c) Gençlik Meclisi üyelik bilgilerini, toplantı tutanaklarını, proje çalışmalarını, çalışma grupları üye listelerini tutar ve arşivlenmesini çalışma gruplarının sekreterleriyle işbirliği halinde sağlar.

d) Ulusal ve uluslararası alanda gerçekleştirilen, tüm çalışmaları takip ve başkanla birlikte koordine eder.

e) Sekreter, yürütme kurulu üyelerinin aktif olup olmadığını takip eder, çalışmalarına devam etmeyen üyelerin Madde 23’e göre üyelikten çıkarılma işlemlerini takip eder.

 

GENÇLİK MECLİSİ ÇALIŞMA GRUPLARI

Madde 13:

a) Gençlik Meclisi aktif çalışma grupları, Gençlik Meclisi amaçlarına uygun olacak şekilde, gençlerin talepleri doğrultusunda, Yürütme Kurulu kararı ile oluşturulur.

b) Her çalışma grubu içerisinde en az bir yürütme kurulu üyesi yer alır ve koordinasyonu çalışma grubu başkanları ile sağlar.

c) Her çalışma grubu, kendi içerisinde seçimle bir başkan ve bir sekreter belirler. Çalışma grubu başkanı yada sekreteri, görevlerini aksatır ya da gruptan ayrılırsa, Gençlik Meclisi Sekreter’inin bilgisi dâhilinde çalışma grubu toplantısında yeni kişiler seçilir.

d) Çalışma Grupları Başkanları; yaptığı toplantı, proje ve etkinliklerini Gençlik Meclisi Sekreteri’ne sürekli rapor olarak sunar.

e) Çalışma Grupları Başkanları Çalışma grubunun faaliyetlerini organize eder. Çalışma grubu üyelerinin istek ve önerileri doğrultusunda üretilen projeleri, Yürütme Kurulu’nun onayına sunar. Ayrıca projelerinin işleyişi konusunda gerekli sorumlulukları alır ve Yürütme Kurulu’na karşı sorumludur.

f) Çalışma Grupları Başkanları, Yürütme Kurulu kararı gerektiren proje ve etkinlikleri için, Yürütme Kurulu toplantılarına katılır. Ancak, oy kullanma hakkı yoktur.

g) Gençlik Meclisi amaçları doğrultusunda çalışmayan, katılımcı ve paylaşımcı rol almayan, toplantılar yapmayan, üyeleri dağılan daimi veya geçici çalışma grupları, Yürütme Kurulu kararı ile kapatılır. Ayrıca, görevini tamamlayan geçici çalışma grupları, yine Yürütme Kurulu kararı ile kapatılır.

h)Yeni çalışma Grubu En az 5 kişinin oluşumu ve amaçlarını anlatan yazılı müracaatla gençlik meclisi yürütme kurulu onayı ile göreve başlar.

III. BÖLÜM

SEÇİM ESAS VE USULLERİ

Madde 14: Gençlik Meclisi seçim esas ve usulleri şunlardır:

a) Gençlik Meclisi Yürütme Kurulu, 19 üyeden oluşur.

b) Madde 7 de belirtilen her temsil grubundan yürütme kuruluna aday olan temsilciler arasından Kadın-erkek eşitliği baz alınarak  2  Yürütme Kurulu üyesi seçilir.

c) Gençlik Meclisi Yürütme Kurulu üyelerinin seçimi Genel Kurul toplantısında kapalı/açık oy usulü ile yapılır.

d)Gençlik Meclisi Yürütme Kuruluna temsiliyet grupları kendi aralarında 1 bayan 1 bay temsilci seçer.

e) Yürütme Kurulu adaylarından aday olduğu temsil grubundan en yüksek oyu alan 2 kişi Yürütme Kurulu üyesi olarak seçilir.

f) Yürütme Kurulu ilk toplantısında kendi içinden 1 başkan,1 Sekreter seçer.

g) Gençlik Meclisi başkanlığına aday olacak kişilerde, en az 1 yıl Kent Konseyi ve Gençlik Meclisi çalışmalarında deneyimli olma şartı aranır.

h) Seçimli Genel Kurulda Aday olacak başkan, gerekirse yürütme kurulu üyelerini kendisi listeler ve seçime liste ile de katılabilir.

IV. BÖLÜM

YÜRÜTME

Madde 15: Bu yönerge hükümlerini Gençlik Meclisi Yürütme Kurulu yürütür.

 

V. BÖLÜM

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Madde 16: Gençlik Meclisi; toplantı gündemlerindeki konular ile ilgili olarak uygun gördüğü kişi, kurum ve kuruluş temsilcilerini toplantılara davet eder.

Madde 17: Gençlik Meclisi üyeleri hiçbir siyasi partinin propagandası ve savunuculuğunu yapamaz. Gençlik Meclisi her siyasi partiye eşit uzaklıktadır.

Madde 18: Aksi belirtilmedikçe alınan kararlar oy çokluğu ile alınır.

ÖRGÜTSÜZ GENÇLERİN KATILIMI

Madde 19:Bireysel olarak toplantılara ve Genel Kurula katılabilirler. Oy kullanma ve seçilme hakkı yoktur. Çalışma gruplarında faaliyet gösterebilirler. Proje ve etkinliklere katılabilirler. Bilgi amaçlı üye formu doldurmak zorundadırlar.

ÜYE OLMA

Madde 20: Yeni üyeler,  üye kayıt formunu doldurmalıdır.

ÜYELİKTEN AYRILMA

Madde 21: Gençlik Meclisi üyeliği, Yürütme Kurulu’na verilen ayrılma isteğini belirten yazılı dilekçe ile sona erer.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

Madde 22: Yeşilyurt Kent Konseyi ve Gençlik Meclisi Çalışma Yönergesi hükümlerine aykırı davranmak, Gençlik Meclisi ilke ve ideallerini zedeleyen tutum ve davranışlarda bulunmak, kendisine verilen görev ve sorumlulukları sürekli şekilde aksatmak üyelikten çıkarılma nedenleridir.

Gençlik Meclisi üyelikten çıkarılma kararı, ilgilinin savunması alındıktan sonra, Yürütme Kurulu kararı ile yürürlüğe girer.

YÖNERGE DEĞİŞİKLİĞİ

Madde 23: Gençlik Meclisi yönergesi genel kurula katılan üyelerin salt çoğunluğu ile değiştirilir, Yeşilyurt Kent Konseyi Yürütme Kurulunun onayına sunulur.

VI. BÖLÜM

YÜRÜRLÜK                                                                

Madde 24: Bu yönerge hükümleri, Yeşilyurt Kent Konseyi Yürütme Kurulunun onayı ile 18.04.2012.tarihinde yürürlüğe girmiştir

 

Yeşilyurt Kent Konseyi Gençlik Meclisi Yürütme Kurulu Üyeleri:

AHMET YİĞİT - Yürütme Kurulu Üyesi

ESRA GÜDEN - Yürütme Kurulu Üyesi

KAMİL BAYINDIR - Yürütme Kurulu Üyesi

MÜBERRA TERCAN GÖK - Yürütme Kurulu Üyesi

ORHAN MÜDÜROĞLU - Yürütme Kurulu Üyesi

RABİA GÜNGÖRÜ - Yürütme Kurulu Üyesi

SAİD TAŞKIN - Yürütme Kurulu Üyesi