ÇOCUK MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ
15.06.2016.

YEŞİLYURT KENT KONSEYİ ÇOCUK MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ

 

  BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

 AMAÇ

Madde 1.(1)  Bu yönerge; Yeşilyurt Kent Konseyi Çocuk Meclisinin oluşumunu, organlarını, görevlerini ve çalışma yöntemlerini belirlemektir.

Kapsam

Madde 2. (1) Bu yönerge, Yeşilyurt Kent Konseyi Çocuk Meclisi’nin kuruluşunu, amaçlarını, oluşumunu, organlarını ve çalışma ilkelerini kapsar.

Dayanak

Madde 3. (1) Bu yönerge, 3.7.2005 tarihli 5393 sayılı Belediye Kanununun 76.Maddesi, 08.10.2006 tarih ve 26313 sayılı (dair 06.06.2009 tarih ve 27250 sayı ile değişik) resmi gazetede yayınlanan kent konseyi yönetmeliğinin 12. Ve 16. Maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4. (1) Bu Yönergenin uygulanmasında;

a) Belediye; Kent Konseyi oluşumuna yardım ve destek sağlayan Yeşilyurt Belediyesini;

b) Kent Konseyi; Merkezi yönetimin, yerel yönetimin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve sivil toplumun ortaklık anlayışıyla, hemşerilik hukuku çerçevesinde buluştuğu; kentin kalkınma önceliklerinin, sorunlarının, vizyonlarının sürdürebilir yaşam ilkeleri temelinde belirlendiği, tartışıldığı, çözümlerin geliştirildiği ortak aklın ve uzlaşmanın esas olduğu Yeşilyurt Kent Konseyini,

c) Çocuk Meclisi; Yeşilyurt Kent Konseyi Çocuk Meclisini,

d) Genel Kurul;  Yeşilyurt Kent Konseyi Çocuk Meclisi Genel Kurulunu,

e) Başkan; Yeşilyurt Kent Konseyi Çocuk Meclisi Başkanı’nı

f) Yürütme Kurulu; Yeşilyurt Kent Konseyi Çocuk Meclisi Yürütme Kurulunu,

g)Çalışma Grupları; Yeşilyurt Kent Konseyi Çocuk Meclisi Çalışma Gruplarını,

h) Yönetişim; Saydamlık, hesap verebilirlik, katılım, çalışma uyumu, yerindelik ve etkinlik gibi kriterlere dayanan, çok aktörlü ve toplumsal ortaklıklara dayalı yönetim anlayışını ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yeşilyurt Çocuk Meclisinin Tanımı, Amacı, İlkeleri, Oluşumu ve Organları

Tanımı

Madde 5. (1) Çocuk Meclisi;  Yeşilyurt Kent Konseyi ilkeleri doğrultusunda, çocukların kent yönetimindeki rolünün güçlendirilmesi; bu konuda fikir oluşturmaları ve kent yönetiminde aktif katılımda bulunmaları için çalışmaların gerçekleştirildiği bir meclistir.

Amaç

Madde 6. (1) a)Çocuk Meclisi’nin amacı; Kent çocuklarının, kent yönetimine aktif olarak katılmaları, kendileri ve kentle ilgili sorunlarının çözümünde rol almalarını ve çocukların yönetime katılmasında kurumsallaşmayı sağlamak,

b) Sürdürülebilir kalkınmada çocukların rolünü ortaya çıkaran girişimlerde bulunmak,

c) Yeşilyurt çocuklarını, kent düzeyinde, ulusal ve uluslararası düzeyde temsil etmek,

d) Çocukların kentlilik bilincini geliştirmek,

e) Çocukların bireysel inisiyatiflerini geliştirmek,

f) Çocukların kendi hak ve özgürlüklerinin farkına vardıkları, içselleştirdikleri ayrıca sürdürülebilirlik kavramı konusunda farkındalık çalışmalarını oluşturmak,

g)  Çocukların insan hak ve özgürlüklerine saygılı, araştıran, üreten, girişimci, topluma, ülkesine ve dünyaya yararlı bireyler olmalarını sağlamak,

h) Çocukların ortaklık bilinci içinde, dayanışma ve paylaşma duygularının gelişmesini sağlamak,

ı) Çocukların dinamizmini ve enerjisini kanalize edebileceği uğraş ve ilgi alanları yaratmak, bu konuda çocukları da içine alan eylem planları oluşturmak,

i) Çocukların demokratik platformlarda hoşgörü, saygı ve uzlaşmacı bir çerçevede fikir üretmeleri ve kendi eylem planlarını oluşturarak sosyal hayattaki rollerini güçlendirmelerini sağlamaktır.

j) Çocukların kentten ne beklediği, kent ile ilgili farkındalığının dikkate alınması için ifade ortamlarının oluşturulmasıdır.

Oluşumu

 Madde 7. (1) Çocuk Meclisi aktif üyelerden oluşur. Aktif üyeler, Yeşilyurt Belediyesi sınırları içerisindeki çocuk faaliyetleri gösteren kurum ve kuruluşların 1 kız ve 1 erkek temsilcilerinden oluşur. Genel Kurul’da oy kullanma hakları vardır.

Aktif Üyeler: 6-15 (dâhil) yaş arasında aşağıdaki kurum ve kuruluşların 1 kız ve 1 erkek gönüllü öğrenci temsilcileridir:

a) Çocuk Meclisi Üyeleri (Seçimli Genel Kurul’dan 1 ay önce belirlenir.)

b) İlköğretim Okulları temsilcileri,(ana sınıf öğrencileri de olabilir.)

c) Çocuklara yönelik faaliyet gösteren vakıf ve dernek temsilcileri,

d) İl Sosyal Hizmetlere bağlı kurum temsilcileri,

e) Çıraklık Okulları temsilcileri,

f)  Engelli Okulları temsilcileri,

 Katılımcılar: Bireysel katılımcılardır. Bireysel katılımcılarda yaş sınırı yoktur. Çocuk Meclisi toplantılarında söz hakları vardır, oy kullanma ve seçilme hakları yoktur. Çalışma gruplarında faaliyet gösterebilirler, proje ve etkinliklere katılabilirler. Bilgi amaçlı üye formu doldurmak zorundadırlar.

Organları

 Madde 8. (1) Çocuk Meclisi aşağıdaki organlardan oluşur:

a) Genel Kurulu

b) Yürütme Kurulu

c) Çocuk Meclisi Başkanı

d) Çalışma Grupları

e) Danışma Kurulu

 

Genel Kurul

 Madde 9. (1) Aktif üyelerden oluşur. Çocuk Meclisi’nin en yetkili organıdır. Görevi, Yürütme Kurulu tarafından gündemi görüşmek, değerlendirmek, gerekli hallerde gündeme madde eklemek, yönerge değişikliği yapabilmek ve gerekli kararları almaktır.

(2) Çocuk Meclisi Genel Kurulu, yılda en az 1 kez toplanır. Gerektiğinde olağanüstü toplantı için, Çocuk Meclisi Danışmanlar Kurulu veya Yürütme Kurulu çağrısı ile de toplanır. Çocuk Meclisi Genel Kurulu, kararlarını toplantıya katılan aktif üyelerin oy çokluğu ile alır. Çocuk Meclisi Seçimli Genel Kurulu, Kent Konseyi Genel Kurulu’na paralel olarak gerçekleşir.

(3) Genel Kurulda Yürütme Kurulu tarafından hazırlanmış olan gündem maddelerine, toplantıya katılan Çocuk Meclisi üyelerinin en az %10’unun yazılı önerisi ve Genel Kurulun onayı ile madde eklenebilir. Her gündem maddesinin görüşülmesinden sonra karar için oylama yapılır. Oy verme sistemini genel kurul üyeleri belirler.

(4) Çocuk Meclisi Genel Kurullarında oy verme hakkı sadece aktif üyelere aittir.

(5) Çocuk Meclisi üyelerinin Seçimli Genel Kurul’da oy kullanabilmeleri için, seçim tarihinden önceki son 1 aydan önce, Çocuk Meclisi üyeliği olması ve faaliyetlere katılmış olmaları gerekmektedir.

(6) Çocuk Meclisi toplantıları, Çocuk Meclisi Başkanı tarafından yönetilir.

Yürütme Kurulu

 Madde 10. (1) Çocuk Meclisi Yürütme Kurulu; genel kurul tarafından seçilmiş 11 kişiden oluşur.

(2) Çocuk Meclisi Başkanı Yürütme Kurulu Başkanı’dır. Başkanın bulunmaması durumunda toplantıyı yönetmek üzere bir başkan seçilir.

(3) Çocuk Meclisi Başkanı en fazla 2 dönem üst üste başkan seçilebilir.

(4)  Çocuk Meclisi Yürütme Kurulu’nun görev süresi ilk dönem için 2 yıl ikinci dönem için 3 yıldır.

(5) Yürütme Kurulu, en az 15 günde bir toplanır.

(6) Yürütme Kurulu üyelerinin görev süresi içinde yaş hadlerini aşmaları görevlerini etkilemez.

(7) Yürütme Kurulu üyesinin birbirini takip eden 3 toplantıya mazeretsiz toplamda 6 toplantıya gelmemesi durumunda Yürütme Kurulu kararıyla Yürütme Kurulu üyeliğinden çıkarılır.

(8) Yürütme Kurulu üyeliğinden çıkma Kent Konseyi Çocuk Meclisi üyeliğinden çıkma olarak yorumlanamaz.

Çocuk Meclisi Başkanı

 Madde 11. (1) Çocuk Meclisi Başkanı çalışmaların genel koordinasyonundan sorumludur. Kolaylaştırıcılık işlevi vardır.

(2)  Çocuk Meclisi Başkanı, Yürütme Kurulu tarafından seçilir.

(3)  Çocuk Meclisi Başkanı, görev süresi ilk dönem için 2 yıl ikinci dönem için 3 yıldır.

(4)  Çocuk Meclisi Başkanı, Yeşilyurt Kent Konseyi Başkanı ve Yeşilyurt Kent Konseyi Genel Sekreteri ile sürekli iletişim halinde olur. Çocuk Meclisi çalışmaları hakkında bilgi verir.

(5)  Çocuk Meclisi Başkanı, yürütme kurulunun da başkanıdır.

(6)  Çocuk Meclisini yerel, ulusal, uluslararası alanlarda ilgili çalışma grubu temsilcileri ile temsil eder.

(7)  Seçimli genel kurul toplantısı dışındaki Genel Kurul toplantılarını yönetir.

(8)  Çocuk Meclisi toplantı gündemlerini Yürütme Kurulu ve Yeşilyurt Kent Konseyi Genel Sekreterliği ile birlikte belirler.

Çalışma Grupları

 Madde 12. (1) Çocuk Meclisi daimi ve geçici çalışma grupları, Çocuk Meclisi amaçlarına uygun olacak şekilde, çocukların talepleri doğrultusunda, Yürütme Kurulu kararı ile oluşturulur.

(2) Çalışma gruplarının ayda en az 1 kez toplanma zorunluluğu vardır.

(3) Çalışma Gruplarının toplantıları çalışma Grubu Liderleri tarafından Yürütme Kurulu ve Yeşilyurt Kent Konseyi Genel Sekreteri organize edilir.

(4) Asgari toplantı zorunluluğunu yerine getirmeyen çalışma grubu kendiliğinden iptal olur.

(5) Çalışma Grupları yaptığı toplantı, proje ve etkinlikleri ile ilgili Çocuk Meclisi Başkanını ve Kent Konseyi Genel Sekreterini sürekli olarak bilgilendirir.

Danışma Kurulu

 Madde 13. (1) Çocuk Meclisi danışmanlığını yürütür. Çocuk Meclisi’nin ihtiyaç duyduğu uzmanlardan oluşur.

(2) Danışma Kurulu üyeleri; Çocuk Meclisi Yürütme Kurulu üyelerinin önerisi ve Yeşilyurt Kent Konseyi Yürütme Kurulu’nun onayı ile belirlenir. (Üniversiteler, Eğitimci, Sosyolog, Psikolog, Hukukçu, Çevreci, Ekonomist, Basın Yayıncı, vb.)

(3)  Danışma Kurulu üyeleri, Çocuk Meclisinin Yürütme Kurulu toplantılarına gerektiğinde katılabilirler. Toplantılarda söz hakları vardır. Ancak oy verme hakları yoktur.

(4)  Çocuk Meclisi Yürütme Kurulu, genel kurul toplantı gündemlerini Danışma Kurulu ile birlikte belirleyebilir.

(5) Çocuk Meclisi Danışma Kurulu toplantısı, Çocuk Meclisi Yürütme Kurulu talebi doğrultusunda ve Yeşilyurt Kent Konseyi Başkanının gerekli gördüğü durumlarda yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

 Seçim Esasları ve Usulleri

 Madde 14. (1) Çocuk Meclisi 6-15 (dahil) yaşları arasındaki;

a)Çocuk Meclisi Yürütme Kurulu, 11 üyeden oluşur.

b)Seçimde Yürütme Kurulu üye adayları ayrı ayrı oylanır.

c)Yürütme Kurulu’nun 11 üyesi, seçimli genel kurul toplantısında kapalı oylama ve açık sayım yöntemi ile yapılır.

d)Yürütme Kurulunun ilk toplantısında başkan adayları tanıtımlarını yapar, kendi içlerinde oylamaya sunar. En yüksek oy alan Yürütme Kurulu üyesi, Yürütme Kurulu tarafından başkan olarak seçilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 Çeşitli ve Son Hükümler

 Madde 15. (1) Çocuk Meclisi; toplantı gündemlerindeki konular ile ilgili olarak uygun gördüğü kişi, kurum ve kuruluş temsilcilerini toplantılara davet eder.

Madde 16. (1) Yürütme Kurulu, çalışma grupları ve projeler hakkında Yeşilyurt Kent Konseyi Genel Sekreterini, sürekli bilgilendirir.

Üye Olma

 Madde 17. (1) Yeni üyeler, öncelikle üye kayıt formunu doldurmalıdır. Üyeliklerin kabulü, üye kayıt formu doldurulduktan ve Meclis Yürütme Kurulu’nda görüşüldükten sonra,  Yeşilyurt Kent Konseyi Genel Sekreterliği’nin onayı ile gerçekleşir.

Üyelik Sorumluluğu

 Madde 18. (1) Tüm Çocuk Meclisi üyelerinin Çocuk Meclisi üyelik formunu eksiksiz doldurma zorunluluğu vardır. Üye formları seçimli Genel Kurul’dan önceki 3 ay içerisinde yenilenir. Üye formunu yenilemeyen üyeler, Seçimli Genel Kurulda oy kullanamazlar.

Üyelikten Ayrılma

 Madde 19. (1) Çocuk Meclisi üyeliği, üyenin üyelikten ayrılma isteği ile sona erer. Üye dilediği anda Yürütme Kurulu Başkanlığına yazılı olarak ayrılma isteğini belirtmekle üyelikten ayrılmış olur.

Üyelikten Çıkarılma

 Madde 20. (1) Çocuk Meclisi’ne üye olma hakkını yitirmek, Yeşilyurt Kent Konseyi ve Çocuk Meclisi Çalışma Yönergesi hükümlerine aykırı davranmak, Çocuk Meclisi ilke ve ideallerini zedeleyen tutum ve davranışlarda bulunmak, kendisine verilen görev ve sorumlulukları sürekli şekilde aksatmak üyelikten çıkarılma nedenleridir.

Çocuk Meclisi üyelikten çıkarılma kararı, ilgilinin savunması alındıktan sonra Yürütme Kurulu kararı ve bu kararın Yeşilyurt Kent Konseyi Başkanı tarafından onaylanmasıyla yürürlüğe girer.

Yönerge Değişikliği

 Madde 21. (1) Çocuk Meclisi yönergesi genel kurula katılan üyelerin salt çoğunluğu ile değiştirilir. Yeşilyurt Kent Konseyi Yürütme Kurulunun onayına sunulur.

Yürürlük

 Madde 22. (1)  Bu çalışma yönergesi Kent Konseyi Genel Kurulunda kabulü tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

 Madde 23. (1) Bu çalışma yönerge hükümleri Çocuk Meclisi Yürütme Kurulu tarafından yürütülür.

GEÇİCİ MADDE (1) Çocuk Meclisi Başkan ve Yürütme Kurulu seçilinceye kadar toplantı gündem ve tarihi Yeşilyurt Kent Konseyi Yürütme Kurulu tarafından belirlenir ve yürütülür. Genel Kurul hazırlıkları,  Yeşilyurt Kent Konseyi Genel Sekreterliği tarafından yürütülür. Genel Kurulda fesh edilir.